KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH / OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH / OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez LC Corp Invest XVII Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 22 Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław, KRS: 0000595250 (dalej: Spółka) oraz inne podmioty z grupy kapitałowej Develia moich danych osobowych: imienia i nazwiska, danych pracodawcy, wizerunku utrwalonego na nagraniach z kamer telewizji przemysłowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa budynków biurowo – handlowych.

1. LC Corp Invest XVII Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 22 Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław, KRS: 0000595250, jest administratorem danych osobowych zawartych w rejestrach kart dostępu, rejestru wejść do budynku oraz zapisów kamer CCTV w myśl rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”).
2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO tj. w celu zapewnienia bezpieczeństwa budynku biurowo – handlowego.
3. Odbiorcą danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy administratora, a dane będą przekazywane do przetwarzania (rejestrowania, zapisywania, utrwalania, analizowania) firmie ochroniarskiej w celu wykonania umowy na obsługę budynku. Dane będą przekazywane do przetwarzania spółce Develia S.A. w celu wykonania umowy holdingowej w której zakres wchodzi świadczenie usług zarządzania budynkiem.
4. Celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie przez administratora bezpieczeństwa w budynku.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy z wyjątkiem danych osobowych pracowników, którym wydano karty dostępu – te dane zostaną usunięte jednocześnie z unieważnieniem karty dostępu.
6. Administrator zapewnia prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, modyfikacji, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także prawo do przenoszenia danych w zakresie wymaganym przez przepisy Rozporządzenia RODO.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Okres przechowywania danych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy, po upływie tego okresu zostaną usunięte.

Odbiorcy danych osobowych:
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty z grupy kapitałowej Spółki oraz firmy ochroniarskiej w zakresie niezbędnym do świadczenia usług w zakresie ochrony osób i mienia.

Inspektor Ochrony Danych (IOD):
W Spółce powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym skontaktować można się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@lcc.pl.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:
Pani/Pana dane osobowe nie będą stanowić podstawy zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.