Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest spółka DEVELIA S.A., ul.
Powstańców Śl. 2-4, 53-333 Wrocław. Strona internetowa www.develia.pl.
2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych (IOD).
Kontakt z IOD jest możliwy pod adresem mailowym ochronadanych@develia.pl oraz
pod danymi adresowymi ADO z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych”.
3. Dane osobowe są zbierane w celu obsługi przekazanego zapytania oraz w zależności od
udzielonej zgody w celach marketingowych innych projektów budowlanych
realizowanych przez grupę kapitałową DEVELIA.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i są one przetwarzane na podstawie
bezpośrednio udzielonej zgody osoby, której dane dotyczą.
5. Dane osobowe, które przetwarzane są w celach wyszczególnionych w pkt. 3:
a. będą przetwarzane przez spółki z grupy kapitałowej DEVELIA,
b. mogą być przekazywane naszym partnerom, w szczególności dostawcom
rozwiązań informatycznych i agencjom marketingowym w celu zapewnienia jak
najwyższej jakości usług,
c. jeśli wyrażono dodatkową zgodę, mogą być przekazane podmiotom
współpracującym z Grupą DEVELIA,
d. będą przetwarzane przez okres czasu wymagany do zakończenia obsługi
przekazanego zapytania, a jeśli udzielono zgody na przetwarzanie danych w
celach marketingowych bezterminowo lub do czasu odwołania zgody,
e. nie będą transferowane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,
f. nie będą poddawane procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
6. Twoje dane przekazujemy innym tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do
zrealizowania świadczeń, które zamawiasz. Nie sprzedajemy Twoich danych, nie
udostępniamy komercyjnie Twoich danych podmiotom trzecim.
7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane w celach wyszczególnionych w pkt. 3 ma
prawo do:
a. żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
b. ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
c. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
d. przenoszenia danych,
e. cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie to nie będzie
miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem,
f. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Administrator jest uprawniony do ujawnienia administrowanych danych osobowych
podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sąd,
policja), w przypadkach określonych w Regulaminie oraz wynikających z
obowiązującego stanu prawnego.
9. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Serwisu w sposób niezgodny z
Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Administrator ma prawo do
wykorzystania danych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego
odpowiedzialności.