REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO
Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) DEVELIA Spółka Akcyjna z
siedzibą we Wrocławiu ustala niniejszy Regulamin (dalej jako „Regulamin”).

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1.

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady świadczenia usług drogą
elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego znajdującego się pod
domeną www.wolaretro.pl (dalej jako „Serwis”) oraz korzystania przez
Użytkowników z oferowanych za jego pośrednictwem usług, a także określa stosunki
pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem oraz ich prawa i obowiązki.
2. Właścicielem i Administratorem Serwisu jest spółka DEVELIA Spółka Akcyjna z
siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich 2-4 (53-333 Wrocław),
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000253077, posiadająca numer NIP 899-25-62-750, REGON
020246398, kapitał zakładowy: 447.558.311,00 zł (opłacony w całości).
3. Wszelkie prawa do Serwisu, jak również informacje, obrazy, zdjęcia, wizualizacje,
logotypy, teksty, dane oraz materiały, jak również znaki towarowe dostępne w Serwisie
stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw, które przysługują
Administratorowi lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej. Użytkownik jest
uprawniony jedynie do zapoznania się z ich treścią. Bez uprzedniej zgody
Administratora zabronione jest jakiekolwiek kopiowanie ww. elementów w celu ich
wykorzystania zarówno w całości, w części, jak i w formie zmodyfikowanej.

DEFINICJE
§2.

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
a. Administrator – DEVELIA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu jako podmiot
świadczący usługę dostępu do zasobów Serwisu znajdującego się pod adresem
www.wolaretro.pl;
b. Adres e-mail Użytkownika – adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem
jest Użytkownik;
c. Formularz kontaktowy – formularz elektroniczny, znajdujący się w Serwisie służący do
skontaktowania się z Administratorem,
d. Serwis – portal internetowy dostępny pod adresem www.wolaretro.pl;
e. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu. Użytkownikiem może być każda osoba,
która spełnia zasady i warunki korzystania z Serwisu, określone w niniejszym Regulaminie.

ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
§3.

1. W ramach Serwisu świadczone są usługi w zakresie i na warunkach określonych w
niniejszym Regulaminie.
2. Dostęp do Serwisu nie wymaga spełnienia jakichkolwiek formalności, w szczególności
nie wymaga dokonania rejestracji oraz logowania, jedynie w przypadku, gdy
Użytkownik będzie chciał skontaktować się z Administratorem poprzez wypełnienie
Formularza kontaktowego wymagane jest podanie danych kontaktowych.
3. Serwis prowadzony jest w związku z działalnością Administratora oraz spółek
należących do grupy kapitałowej DEVELIA w celach informacyjnych oraz
marketingowych. Serwis nie umożliwia zawierania transakcji, w szczególności
wynajmu powierzchni biurowych. Wszelkie informacje dostępne w Serwisie mają
charakter jedynie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu
cywilnego. Informacje dotyczące aktualnej oferty udzielane są przez właściwe działy
komercjalizacji powierzchni biurowych.
4. Korzystając z serwisu Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin oraz zobowiązuje się
do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem oraz poniższymi postanowieniami.

§4.

1. Dostęp do Serwisu ma charakter nieodpłatny i nieograniczony w czasie.
2. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik ma możliwość:
a. pozyskiwania informacji o nieruchomości prezentowanej przez Administratora
za pośrednictwem Serwisu, m.in. powierzchni biurowych oferowanych do
wynajmu przez spółki należące do grupy kapitałowej DEVELIA,
z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 3 powyżej,
b. pozyskiwania informacji dotyczących działalności Administratora oraz spółek
należących do grupy kapitałowej DEVELIA, promocjach oraz organizowanych
konkursach,
c. pozyskiwania informacji związanych z obowiązkami Administratora jako spółki
giełdowej,
d. wysłania wiadomości do Administratora za pośrednictwem Formularza
kontaktowego.

§5.

1. Administrator dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla
użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek
internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń
internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu
to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39
lub Firefox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka
Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co
najmniej 256 kbit/s.
2. Administrator stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez
Użytkowników z Serwisu zapisywane są na dysku twardym urządzenia końcowego
Użytkownika. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Serwisu na
urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia
końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach
końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych
urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w
przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Administrator wskazuje, że
wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić
korzystanie z Serwisu.
3. Serwis jest responsywny i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości
ekranu.
4. Administrator zastrzega, iż przy cyfrowym przetwarzaniu danych mogą wystąpić błędy.
W szczególności używanie różnych przeglądarek oraz indywidualne ustawienia
oprogramowania mogą powodować różnice w wyświetlaniu treści.

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW
§6.

1. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownik jest zobowiązany do
uprzedniego zapoznania się z postanowieniami zawartymi w niniejszym Regulaminie.
2. Użytkownik jest zobowiązany powstrzymać od wszelkich działań utrudniających lub
zakłócających funkcjonowanie lub korzystanie z Serwisu.
3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonywane w ramach
Serwisu.
4. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
5. W przypadku, gdy użytkownik korzystając z serwisu podaje swoje dane osobowe (np.
wysyłając wiadomość do Administratora przez Formularz kontaktowy), zastosowanie
mają zapisy Polityki Prywatności §9.

PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA
§7.

1. Administrator jest zobowiązany do zapewnienia możliwie najwyższej jakości i
stabilności Serwisu.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane
działaniem sił wyższych, bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich, jak
również za czasową niemożność korzystania z Serwisu, spowodowaną wprowadzaniem
nowych rozwiązań lub udogodnień w ramach Serwisu.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakikolwiek działania lub zaniechania
Użytkowników i podmiotów trzecich, ani za wykorzystanie przez nich danych innych
Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.
4. Administrator zastrzega sobie możliwość modyfikacji oraz zmiany funkcjonalności
Serwisu w dowolnym czasie, w szczególności poprzez wprowadzanie nowych usług,
funkcji i udogodnień dla Użytkowników, modyfikowania bądź usuwania treści
zawartych w Serwisie, w tym informacji o dostępnej ofercie.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w
Serwisie w przypadku prowadzenia prac konserwacyjnych Serwisu.
6. Administrator zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania funkcjonowania
Serwisu i udostępniania oferowanych usług w każdym czasie, bez podania przyczyn.

WARUNKI KORZYSTANIA Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO
§8.

1. Formularz kontaktowy służy do wysłania wiadomości do Administratora.
2. Korzystanie z Formularza kontaktowego za pośrednictwem Serwisu dostępne jest
wyłącznie dla osób, które spełniają poniższe warunki:
a. Użytkownik jest osobą fizyczną lub prowadzi działalność gospodarczą,
b. Użytkownik ukończył 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych
lub w przypadku, gdy Użytkownikiem jest osoba małoletnia i/lub nieposiadająca
pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody
przedstawiciela ustawowego,
c. Użytkownik wyśle wiadomość do Administratora, dokonując czynności, o
których mowa w ust.2 poniżej.
3. Skorzystanie z Formularza Kontaktowego, czyli wysłanie wiadomości do
Administratora, odbywa się poprzez:
a. wypełnienie Formularza kontaktowego, gdzie Użytkownik podaje następujące
dane: imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu oraz treść wiadomości,
b. potwierdzenie, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz że
akceptuje jego postanowienia,
c. potwierdzenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu
udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie,
d. potwierdzenie, że wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą
elektroniczną,
e. potwierdzenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach
marketingowych (opcjonalnie),
f. wysłanie wiadomości poprzez naciśnięcie przycisku „WYŚLIJ”.
4. Zabronione jest podawanie fałszywych danych osobowych, jak również podawanie
danych osobowych lub danych kontaktowych (w tym nr telefonu oraz adresu e-mail)
innej osoby.
5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych,
w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
§9.

1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest spółka DEVELIA S.A., ul.
Powstańców Śl. 2-4, 53-333 Wrocław. Strona internetowa www.develia.pl.
2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych (IOD).
Kontakt z IOD jest możliwy pod adresem mailowym ochronadanych@develia.pl oraz
pod danymi adresowymi ADO z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych”.
3. Dane osobowe są zbierane w celu obsługi przekazanego zapytania oraz w zależności od
udzielonej zgody w celach marketingowych innych projektów budowlanych
realizowanych przez grupę kapitałową DEVELIA.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i są one przetwarzane na podstawie
bezpośrednio udzielonej zgody osoby, której dane dotyczą.
5. Dane osobowe, które przetwarzane są w celach wyszczególnionych w pkt. 3:
a. będą przetwarzane przez spółki z grupy kapitałowej DEVELIA,
b. mogą być przekazywane naszym partnerom, w szczególności dostawcom
rozwiązań informatycznych i agencjom marketingowym w celu zapewnienia jak
najwyższej jakości usług,
c. jeśli wyrażono dodatkową zgodę, mogą być przekazane podmiotom
współpracującym z Grupą DEVELIA,
d. będą przetwarzane przez okres czasu wymagany do zakończenia obsługi
przekazanego zapytania, a jeśli udzielono zgody na przetwarzanie danych w
celach marketingowych bezterminowo lub do czasu odwołania zgody,
e. nie będą transferowane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,
f. nie będą poddawane procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
6. Twoje dane przekazujemy innym tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do
zrealizowania świadczeń, które zamawiasz. Nie sprzedajemy Twoich danych, nie
udostępniamy komercyjnie Twoich danych podmiotom trzecim.
7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane w celach wyszczególnionych w pkt. 3 ma
prawo do:
a. żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
b. ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
c. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
d. przenoszenia danych,
e. cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie to nie będzie
miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem,
f. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Administrator jest uprawniony do ujawnienia administrowanych danych osobowych
podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sąd,
policja), w przypadkach określonych w Regulaminie oraz wynikających z
obowiązującego stanu prawnego.
9. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Serwisu w sposób niezgodny z
Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Administrator ma prawo do
wykorzystania danych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego
odpowiedzialności.

PRZEPISY KOŃCOWE
§10.

1. Uwagi oraz reklamacje dotyczące działania Serwisu oraz postanowień niniejszego
Regulaminu można zgłaszać drogą elektroniczną na adres mailowy biuro@develia.pl,
jak również poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie głównej za
pośrednictwem linka „Znalazłem błąd”. Administrator zastrzega sobie możliwość
nierozpoznawania uwag lub reklamacji wynikających z nieznajomości obowiązujących
przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu lub informacji opublikowanych
w Serwisie.
2. Administrator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym
czasie z uwagi na zmianę obowiązującego prawa, charakteru Serwisu, oferowanych
usług, czy wymagań technicznych. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia
zmienionego tekstu Regulaminu na stronie internetowej www.wolaretro.pl.
3. Prawem właściwym jest prawo polskie.
4. Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszym Regulaminem lub korzystaniem
z Serwisu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
5. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne bądź
nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień
Regulaminu.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz Ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jedn. z dnia 17 maja
2006r. – Dz.U. Nr 90, poz. 631).